Year 2017, Volume 4, Issue 1, Pages 79 - 95 2016-12-12

Yükseköğretimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Düşünceler Ölçeği Geliştirme Çalışması
The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education

Serhat Süral [1]

548 430

Sürecin en kritik öğesi durumunda olan ölçme değerlendirme, öğretmenler tarafından sorunsuzca uygulanabilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda eğitim fakültelerinde bu dersin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, daha da önemlisi gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik olumlu ya da olumsuz düşüncelerinin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik farklı boyutlardan ele alınarak ne gibi düşüncelere sahip olduğunu görebilmek adına ölçme değerlendirme dersine yönelik düşünceler ölçeği geliştirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesindeki öğrenim görmekte olan tüm anabilim dallarındaki öğrencilere ulaşılmaya çalışılmış ve 433 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Çalışmada Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik düşüncelerin ölçülmek istendiği ölçekte, dersin gerekliliği dersin içeriği ve son olarak öğretim elemanı şeklinde 3 alt boyut yer almaktadır.

Considering that measurement and assessment, the most critical component of the education process, should be properly carried out by educators, it is necessary to make sure that education faculties deliver the measurement and assessment course meticulously and more importantly, positive and negative views of teacher candidates, who will teach future generations, should be determined with respect to measurement and evaluation. The present paper aims to develop “Opinions Scale” for measurement and assessment to see attitudes of teacher candidates of education faculties in terms of different perspectives. In this vein, it was aimed to reach all students attending the department of education faculty in 2016-2017 academic years and the study was carried out with 433 teacher candidates. To test teacher candidates’ attitudes towards measurement and assessment, the Annals of Factor Analysis (AFA) and Confirmatory Factor Analysis (DFA) were employed. The scale was based on 3 sub-levels namely the requirement of the course, the course content and the instructor.

 • Aktaş, M., alıcı, D. (2013). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33. (66-73).
 • Auzmendi, E. (1991). Factors related to attitudes toward statistics: a study with a Spanish sample. Paperpresented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Balcı, E., Tekkaya, C. (2000). Ölçme değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (42-50).
 • Baştürk, R. (2010). Bütün yönleriyle spss örnekli non parametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brown, G.T.L. (2002). Teachers’conceptions of assessment. Unpublished doctoral dissertation, University of Auckland, New Zealand.
 • Bütüner, Ö.S ve GÜR, H. (2007). V diyagramına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilme çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 176 (1), 72–85.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Child, D. (2006). The Essentials Of Factor Analysis. Third Ed. Continuum, London.
 • Coll, C., Remesal, A. (2009). Mathematics teachers’conceptions of learning assessment in compulsory education: dimensions and functions. Infanciay Aprendizaje, 32, 3, (391–404).
 • Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. Harper and Row Publishers. New York.
 • Çalışkan, H. ve Yazıcı, K. (2013). Ölçme değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Internetioanl Journal of Human Science, 10 (1), 398-415.
 • Gal, I., Ginsburg, L. (1994). The role of beliefs and attitudes in learning statistics: towards an assessment framework. Journal of Statistics Education, 2, 1-54.
 • Gall, J., Gall, M.D., Borg, W.R. (1999). Appling educational research. New York: Longman.
 • Gay, L.R. (1987). Educational Research Compentencies For Analysis And Application. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Goodwin, B. (2000). Raising the Achievement of low-Performing Students (McREL Policy Brief). Mid-Continent Research for Education and Learning. Aurora, CO.
 • Johnston, S. (1992). Images: A way of understanding the practical knowledge of student teachers. Teaching and Teacher Education, 8, 123- 136.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (Edt: Ş. Kalaycı) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi, yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Kart, A., Gülleroğlu, H.D. (2013). Demografik ve duyuşsal değişkenlerin ölçme ve değerlendirme dersi başarısını yordama gücü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 11-30.
 • Kilmen, S. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerini uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 27-55.
 • Mcmillan, J.H. (2001). Secondary teachers’ classroom assessment and grading practices. Educational Measurement: Issues and Practice, 20 (1), 20-32.
 • Ogan Bekiroglu, F. (2009). Assessing assessment: Examination of pre-service teachers’ attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31 (1), 1-39.
 • Quilter, S.M., Gallilini, J.K. (2000). Teachers’ assessment literacy and attitudes. The Teacher Educator, 36 (2).
 • Popham, W.J. (2008). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? Theory into Practice 48, (1), 4-11
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. J. Buttery, and E. Guyton (Eds.), Handbook of Research on Teacher Education, 2nd Edition Macmillan:New York.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Tük Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Woolfolk Hoy, A., Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21 (4), 343 - 356.
 • Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational Science Research, 4 (1), 259-279.
 • Yavuz, S.(2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1).
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö., Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim amaçlı örütbağ sitesi değerlendirme ölçeği geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 38-51.
 • Yılmaz, V., Çelik, E. (2013). LİSREL 9.1 ile Yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar – uygulamalar – programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date January
Journal Section Articles
Authors

Author: Serhat Süral
Institution: PAMUKKALE UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijate270300, journal = {International Journal of Assessment Tools in Education}, issn = {}, eissn = {2148-7456}, address = {İzzet KARA}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {79 - 95}, doi = {10.21449/ijate.270300}, title = {The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education}, key = {cite}, author = {Süral, Serhat} }
APA Süral, S . (2016). The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4 (1), 79-95. DOI: 10.21449/ijate.270300
MLA Süral, S . "The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education". International Journal of Assessment Tools in Education 4 (2016): 79-95 <http://submit.ijate.net/issue/23899/270300>
Chicago Süral, S . "The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education". International Journal of Assessment Tools in Education 4 (2016): 79-95
RIS TY - JOUR T1 - The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education AU - Serhat Süral Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21449/ijate.270300 DO - 10.21449/ijate.270300 T2 - International Journal of Assessment Tools in Education JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 95 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-7456 M3 - doi: 10.21449/ijate.270300 UR - https://doi.org/10.21449/ijate.270300 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 International Journal of Assessment Tools in Education The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education %A Serhat Süral %T The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education %D 2016 %J International Journal of Assessment Tools in Education %P -2148-7456 %V 4 %N 1 %R doi: 10.21449/ijate.270300 %U 10.21449/ijate.270300
ISNAD Süral, Serhat . "The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education". International Journal of Assessment Tools in Education 4 / 1 (December 2016): 79-95. https://doi.org/10.21449/ijate.270300