Year 2014, Volume 1, Issue 1, Pages 2 - 12 2016-07-11

Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”
“Okul Yöneticisi Olmaya İlişkin İsteklilik ve Uyum Ölçeği”‘nin Geliştirilmesi

Temel ÇALIK [1] , Emel TÜZEL [2]

332 651

The purpose of this study is to develop a likert-style reliable and valid scale in order to measure teachers’ level of willingness and adjustment to become school administrator. Before developing the scale, the literature had been carefully reviewed. The content validity was provided by making the corrections according to experts’ suggestions. 221 primary and secondary school teacher participated in the validity and reliability studies. The exploratory factor analyses revealed that the scale involves 28 items within four factors. The explained variance was calculated 60.075% and Cronbach Alpha coefficient is .9075 for the reliability.
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul yöneticisi olmaya ilişkin isteklilik ve uyum düzeylerini belirlemeye yönelik olarak likert tipinde geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçek geliştirilmesi sürecinde öncelikle detaylı bir alan yazın taraması yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği, başvurulan uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğin tekrar düzenlenmesi sonucunda sağlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 221 ilk ve orta dereceli okul öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört boyuttan oluşan ve toplam varyansın 60.075’ini açıklayan 28 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .91 olarak hesaplanmıştır
 • Açıkalın, A. (1994). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Eryiğit, S. (2000). Kariyer yönetimi. Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 6(1).
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama. (7.
 • Baskıdan çeviri) (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. İnandı, Y. ve Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203-222.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı kavramlar, uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ömürbile, V. ve Usal, H. (2008). Muhasebe mesleğinin seçilmesinde etkin olan etkenlerin faktör analiziyle incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 164-173.
 • Pekkaya, M. ve Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 797-818.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve öğrenme. (8.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taymaz, H. (2007). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tüzel, E. (2014). Eğitim örgütlerinde kadın yöneticilerin kariyer engellerinin incelenmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı.
 • Yurdugül, H. (2005). Davranış bilimlerinde ölçek geliştirme çalışmaları için bazı ayrıntılar.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/FA_OrneklemGenislikleri adresinden 26.02.203 tarihinde erişilmiştir
Subjects
Other ID JA43AV25KB
Journal Section Articles
Authors

Author: Temel ÇALIK

Author: Emel TÜZEL

Bibtex @ { ijate239567, journal = {International Journal of Assessment Tools in Education}, issn = {}, eissn = {2148-7456}, address = {İzzet KARA}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {2 - 12}, doi = {10.21449/ijate.239567}, title = {Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”}, key = {cite}, author = {ÇALIK, Temel and TÜZEL, Emel} }
APA ÇALIK, T , TÜZEL, E . (2016). Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”. International Journal of Assessment Tools in Education, 1 (1), 2-12. DOI: 10.21449/ijate.239567
MLA ÇALIK, T , TÜZEL, E . "Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”". International Journal of Assessment Tools in Education 1 (2016): 2-12 <http://submit.ijate.net/issue/22374/239567>
Chicago ÇALIK, T , TÜZEL, E . "Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”". International Journal of Assessment Tools in Education 1 (2016): 2-12
RIS TY - JOUR T1 - Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale” AU - Temel ÇALIK , Emel TÜZEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21449/ijate.239567 DO - 10.21449/ijate.239567 T2 - International Journal of Assessment Tools in Education JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 12 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-7456 M3 - doi: 10.21449/ijate.239567 UR - https://doi.org/10.21449/ijate.239567 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Assessment Tools in Education Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale” %A Temel ÇALIK , Emel TÜZEL %T Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale” %D 2016 %J International Journal of Assessment Tools in Education %P -2148-7456 %V 1 %N 1 %R doi: 10.21449/ijate.239567 %U 10.21449/ijate.239567
ISNAD ÇALIK, Temel , TÜZEL, Emel . "Development of “Willingness to Become School Administrator and Adjustment Scale”". International Journal of Assessment Tools in Education 1 / 1 (July 2016): 2-12. https://doi.org/10.21449/ijate.239567